Zverejňovanie informácií pri predaji firmy

Veľmi častou obavou predávajúceho v procese predaja firmy býva možnosť zneužitia informácií, ktoré poskytne potenciálnemu kupujúcemu. Táto obava je zvlášť výrazná v prípade ak záujemcom o kúpu firmy je konkurenčná spoločnosť. Napriek tomu, že nie je možné úplne vylúčiť riziko zneužitia informácií, existujú postupy ktoré mieru rizika znížia na akceptovateľnú úroveň. O nich si povieme nižšie.

1. Využite sprostredkovateľa

V prípade, ak informácia o predaji firmy nie je všeobecne známa, môže váš poradca – sprostredkovateľ osloviť potenciálnych záujemcov s anonymným profilom vašej spoločnosti (tzv. teaser) a zmonitorovať záujem kupujúcich. Zároveň skúsený poradca vytvorí medzi vami a potenciálnymi investormi akúsi nárazníkovú zónu, pričom bude obhajovať vaše záujmy a obozretne dávkovať informácie.

2. Zvážte zoznam investorov na oslovenie

V prípade, ak zvažujete predaj firmy formou tendra je štandardom pripraviť si zoznam potenciálnych investorov na oslovenie (tzv. Long list). Pri jeho príprave je možné vylúčiť spoločnosti, pri ktorých je riziko zneužitia údajov najväčšie, prípadne spoločnosti so zlou reputáciou na trhu, nekorektným prístupom a podobne.

3. Non-disclosure agreement (NDA)

Non-disclosure agreement (NDA) alebo tiež Confidentiality agreement (CA) je zmluva o dôvernosti poskytnutých údajov, ktorou sa potenciálni kupujúci podpisom zaväzujú, že nezneužijú údaje, ktoré im budú poskytnuté v priebehu procesu predaja firmy. Aj keď vymožiteľnosť práva v prípade porušenia NDA je otázna, v každom prípade je však vhodné dať si pozor na dôslednú prípravu tejto zmluvy.

4. Vendors Due Diligence (VDD)

Štandardné Due Diligence, teda previerku firmy hradí kupujúci a realizuje ho väčšinou kupujúcim najatá spoločnosť. Vendors Due Diligence je forma previerky firmy, ktorú si zaplatí predávajúci, pričom spoločnosť ktorá ju realizuje, svojim menom garantuje jej korektnosť a nezaujatosť. Z hľadiska dôveryhodnosti by to preto mala byť známa a renomovaná spoločnosť. Správu, ktorá je výsledkom takéhoto Due Diligence dostanú záujemcovia o kúpu spoločnosti, ktorí sa dostali do užšieho výberu. Táto správa je zároveň podkladom pre ocenenie firmy, ktorú si vypracuje predávajúci aj kupujúci. Výhodou Vendors Due Diligence je viacero. Vo fáze prípravy firmy na predaj umožňuje napr. identifikovať slabé miesta firmy a podniknúť kroky k náprave. Výhodou je tiež, že umožňuje upravovať rozsah údajov (nie samotné údaje!) poskytnutých záujemcom o kúpu firmy v závislosti od miery dôvery, ktorú voči ním pociťuje predávajúci. Správa z VDD je taktiež jednotnou bázou pre ocenenie firmy pre predávajúceho aj kupujúceho, čo môže byť výhoda pri zjednocovaní pohľadov na kúpnu cenu firmy. Nevýhodou VDD je, že ho v plnom rozsahu hradí predávajúci.

5. Štandardné Due Diligence

V prípade, ak sa z akýchkoľvek dôvodov predávajúci rozhodne pre bežnú formu Due Diligence a teda prípravu Data Roomu – fyzickej alebo virtuálnej miestnosti v ktorej budú uložené informácie pre záujemcov o kúpu firmy a poradcov kupujúcich, je bežným postupom začierniť údaje (napr. v zmluvách), ktoré sú najviac citlivé, prípadne by ich zverejnenie znamenalo napr. porušenie obchodného tajomstva.

6. Zmluva o predaji firmy

Dôsledná príprava podrobnej zmluvy o predaji firmy (či už tzv. asset deal alebo share deal) dokáže eliminovať riziká z potenciálnych budúcich sporov pri rôznych výkladoch ústnej dohody o detailoch kúpy firmy. Dokáže tak znížiť riziko zneužitia informácií po prípadnom odstúpení kupujúceho od samotnej zmluvy.

×

+421 910 703 333

  • icon
  • icon