Základné spôsoby predaja podniku

Najjednoduchší spôsob predaja firmy je priame rokovanie s preferovaným investorom (Private sale). Výhodou takéhoto postupu je šanca na rýchle uzatvorenie transakcie.  Na strane druhej, nevýhodou je, že potenciálny investor nepociťuje konkurenčný tlak a to znamená slabšiu vyjednávaciu pozíciu pre predávajúceho. Je predpoklad, že pri tomto spôsobe predaja firmy budú náročnejšie rokovania a potenciálne aj menej výhodná cena podniku pre predávajúceho (www.ocenovanie-firiem.sk) a ostatné podmienky transakcie.

Súkromný tender (Auction) predstavuje najbežnejší spôsob predaja veľkých spoločností. V tomto prípade sú investori oslovení priamo, na základe vytipovaného potenciálneho okruhu záujemcov (domáci a zahraniční konkurenti, dodávatelia a odberatelia – teda firmy ktorá by mohli mať záujem o vertikálnu integráciu a v neposlednom rade finanční investori). Výhodou takéhoto prístupu je vytvorené konkurenčné prostredie, zachovanie akceptovateľnej miery dôvernosti. Nevýhodou je, že tento prístup nemusí nevyhnutne vygenerovať  dostatočný záujem a tiež, že môžu byť vynechaní investori, ktorí by z istých dôvodov mohli mať záujem kúpiť firmu.

Na Slovensku málo používanou možnosťou predaja podniku, resp. jeho časti je tzv. IPO ( Initial Public Offering ), čo v preklade znamená prvá verejná ponuka akcií. Dôvodov pre takýto postup môže byť viacero: napr. potreba navýšiť kapitál spoločnosti, teda získať dodatočné finančné zdroje, optimalizácia kapitálovej štruktúry spoločnosti,  zvýšenie dôveryhodnosti a zviditeľnenie firmy na trhu, atď. Nevyhnutnou podmienkou pre IPO je však fungujúci kapitálový trh a kvalitný právny rámec.

Posledná možnosť ako predať firmu je skôr typická pre verejný sektor. Jedná sa o privatizáciu. Investori sú oslovení verejnou výzvou (inzerátom). Podobne ako pri súkromnom tendri , výhodou je konkurencia v procese predaja podniku, nevýhodou je, že je zložitá a časovo náročná a taktiež nemusí vygenerovať dostatočný záujem.

×

+421 910 703 333

  • icon
  • icon