Strategické poradenstvo

Poradenstvo pre firmy

Spoločnostiam nadnárodného i lokálneho charakteru poskytujeme nasledujúce poradenstvo na mieru:


Strategické a operatívne riadenie
 
 • Nezávislá analýza spoločnosti
 • Vytvorenie strategického plánu
 • Akvizičné poradenstvo a post-akvizičná integrácia
 • Analýza nákladov a zvyšovanie efektívnosti
 • Strategické projekty, dlhodobé investície a riadenie inovácií
Investičné rozhodovanie
 
 • Príprava Feasibility study (štúdie uskutočniteľnosti) vrátane scenárov
 • Analýza synergických efektov
 • Riadenie nákladových položiek investície
 • Real Estate – poradenstvo v oblasti nehnuteľností (prenájom/akvizícia)
Finančné riadenie
 
 • Príprava stratégie financovania
 • Optimalizácia využívania kapitálu spoločnosti (finančný kapitál, pracovný kapitál)
 • Návrh a implementácia systému finančného riadenia a kontrolingu
 • Návrh a implementácia systému risk manažmentu
Zákazníci
 
 • Návrh a realizácia trhovej a zákazníckej stratégie
 • Mystery shopping a analýza údajov o zákazníkoch
 • Návrh cenovej, distribučnej a produktovej stratégie zabezpečujúcej zvýšenie marže a zisku
 • Optimalizácia a zrýchlenie procesov v oblasti inkasa pohľadávok (Credit Management)
Krízové riadenie a reštrukturalizácia
 
 • Krízové poradenstvo firmám a ich racionalizácia
 • Nezávislé previerky podnikov
 • Služby interim manažmentu
 • Poradenstvo veriteľom
 • Optimalizácia pracovného kapitálu


Poradenstvo pre kraje, mestá a mestské spoločnosti

 Poradenstvo pre zaistenie efektívnej verejnej služby občanom a trvale udržateľného rozvoja v medziach stanoveného rozpočtu. Pro tento sektor ponúkame tieto služby:
 
 
 • Podpora pri realizácii strategických projektov a investícií,
 • Posúdenie realizovateľnosti projektov
 • Audit hospodárenia mesta resp. mestských spoločností
 • Analýza finančnej stability mesta a optimalizácia financovania,
 • Návrh optimalizácie majetkovej štruktúry mestských spoločností,
 • Reštrukturalizácie mestských spoločností

Poradenstvo pre vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie

 Pro vysoké školy, univerzity a iné vyššie vzdelávacie inštitúcie poskytujeme služby v nasledujúcich oblastiach:
 
 
 • Posúdenie realizovateľnosti projektov
 • Audit hospodárenia
 • Poradenstvo v oblasti transferu technológií,
 • Analýza nákladov a zvyšovania efektívnosti,
 • Finančný kontroling a reporting.
×

+421 910 703 333

 • icon
 • icon