Oceňovanie firiem

Ponúkame Vám poradenské služby v oblasti oceňovania podnikov a finančného modelovania podľa medzinárodných štandardov a najlepšej medzinárodnej praxe. V prípade záujmu, pripravíme niekoľko variantov ocenenia v závislosti od vývoja viacerých ekonomických parametrov spoločnosti.
 
 • Stanovenie hodnoty obchodných podielov, akcií, majetku spoločnosti alebo jej časti
 • Ocenenie súkromnej praxe (napr. advokátskej kancelárie, lekárskych ambulancií a pod.)
 • Stanovenie reálnej hodnoty v súlade s národnými a medzinárodnými účtovnými štandardami (alokácia kúpnej ceny, impairment testovanie a pod.)
 • Oceňovanie majetku a duševného vlastníctva
 • Poradenstvo pri zvyšovaní hodnoty podniku

Oceňovanie

Ponúkame oceňovanie podľa medzinárodných oceňovacích štandardov využitím nasledujúcich metód:
 
Výnosová metóda – ocenenie na základe diskontováných peňažných tokov (DCF)
Porovnávacia metóda - ocenenie na základe uskutočnených transakcií alebo podobných spoločností obchodovaných na kapitálových trhoch
Majetková metóda – ocenenie na základe trhovej hodnoty majetku podniku.
Iné metódy resp. kombinácia metód - napr. EVA, opčné modely a pod.


Finančné modelovanie

Vytvorenie finančného modelu, či už na ocenenie transakcie, novej investičnej príležitosti, alebo na iné strategické účely, Poskytneme Vám podporu pri príprave a testovaní takýchto modelov pre efektívne strategické rozhodnutia.
 
 • Príprava fin. modelov na podporu v rozhodovaní
 • modelovanie dôsledkov regulatórnych zmien
 • plánovanie pracovných síl a zmien
 • optimalizácia cenotvorby a marketingových aktivít
 • optimalizácia dodávateľského reťazca a logistiky
 • Príprava štúdií uskutočniteľnosti (feasibility study), analýza scenárov a zhodnotenie strategických alternatív
 • Príprava finančných analýz, analýz nákladov a synergických efektov
 • Finančné modelovanie a cash flow modely
×

+421 910 703 333

 • icon
 • icon